Ime keyvisuala

Kolektivno pokojninsko varčevanje AS

Želite finančno optimizirati poslovanje podjetja?

S kolektivnim pokojninskim varčevanjem podjetje poskrbi za finančno in socialno varnost zaposlenih v tretjem življenjskem obdobju ter optimizira svoje poslovanje. Dodatna prednost za podjetje je koriščenje davčne olajšave.

Novosti, ki jih prinaša zakonodaja

Po novem Zakonu o invalidskem in pokojninskem zavarovanju (ZPIZ-2) se v kolektivno pokojninsko varčevanje lahko vključijo tudi lastniki podjetij in samozaposleni. Ali veste, koliko morate privarčevati, da boste pokrili "pokojninsko vrzel", razliko med vsemi prihodki v času zaposlitve in prihodkom, ki ga boste prejemali po upokojitvi? Izračunajte svojo pokojninsko vrzel in se odločite, koliko želite privarčevati za dodatno pokojnino.

Ste družbeno odgovorno podjetje?

Zadovoljni zaposleni so bolj pripadni podjetju in motivirani za doseganje boljših prodajnih rezultatov.

Raziskave kažejo, da ugled podjetja pomembno prispeva k odločitvi najboljših kadrov za delo v izbranem podjetju. Zaposleni rajši delajo za nižjo plačo v uglednem podjetju kot za višjo v manj uglednem podjetju. Eden pomembnejših dejavnikov ugleda in družbene odgovornosti je kolektivni pokojninski načrt.

Ugoden način motivacije zaposlenih

Nagrado ali povišico izplačajte v obliki dodatnega vplačila zaposlenemu v kolektivno pokojninsko varčevanje. Vplačilo ni obremenjeno z davčnimi prispevki, zato je vplačilo istega zneska premije precej višje, kot bi bilo davčno obremenjeno denarno izplačilo nagrade ali višjega mesečnega dohodka. Oglejte si primer.

Paketni popusti

  • AS zavarovanci glede na število sklenjenih zavarovanj koristijo paketne popuste (mali, srednji, veliki, družinski AS paket),
  • člani Kolektivnega pokojninskega varčevanja AS pridobijo še dodatne popuste za AS zavarovanja.

OB SKLENITVI ALI PRENOSU

V primeru pristopa k našemu pokojninskemu načrtu vam kot delodajalcu nudimo različne paketne popuste, vašim zaposlenim pa poleg omenjenih popustov nudimo tudi dodatne ugodnosti v primeru prenosa sredstev od drugih upravljavcev pokojninskih načrtov k nam.

Kako delodajalec pristopi h kolektivnemu pokojninskemu varčevanju AS?

Zavarovalnica Adriatic Slovenica bo skupaj z vami izdelala načrt pristopa h kolektivnemu pokojninskemu varčevanju AS.

Možnost izbire naložbene politike

Pokojninsko varčevanje AS omogoča varčevanje v treh kritnih skladih, ki ustrezajo različnim starostnim skupinam zavarovancev in njihovim naložbenim profilom.

Različni načini vplačevanja premije

Delodajalec in zaposleni se dogovorita za način plačevanja premije za zaposlene. Možnih je več načinov, ki so različno davčno prijazni do podjetja in zaposlenega.

Varnost naloženih sredstev

Vplačana sredstva so varno naložena na osebnih računih zaposlenih (zavarovancev) pri izvajalcu pokojninskega načrta.

Pogosta vprašanja

Z optimalnim dodatnim individualnim vplačilom v Pokojninsko varčevanje AS si lahko zavarovanec zniža davčno osnovo in tako v celoti izkoristi dodatno davčno olajšavo, ki mu pripada po zakonu.
Znesek davčne olajšave za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) lahko znaša največ 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovance oziroma 5,844 % zavarovančeve bruto plače, vendar ne več kot 2.819,09 EUR na letni ravni, kar je zakonsko določen znesek.

Delodajalcu se za premije, ki jih vplačuje v korist zavarovanca, prizna davčna olajšava pri davku od dobička pravnih oseb in pri davku od dohodkov iz dejavnosti za leto, v katerem so bile plačane premije.

Izplačilo v obliki dodatne pokojnine je za zavarovance še posebej ugodno, saj se v davčno osnovo upošteva samo 50 % dohodka, prejetega iz naslova pokojninske rente.
Stopnja akontacije dohodnine od pokojninske rente znaša 25 %, kar je v skladu s šestim odstavkom 127. člena ZDoh-2 . Glede na zakonska določila se akontacije dohodnine ne plača od pokojninskih rent, izplačanih v znesku do 160 EUR.

Če gre podjetje v stečaj ali zaposleni izgubi službo v podjetju, to ne vpliva na zbrana sredstva na računih zaposlenih. Ta ostajajo varna na osebnih računih pri izvajalcu pokojninskega načrta (AS) in se plemenitijo v skladu z naložbeno politiko kritnega sklada, v katerem so naložena. Zbrana sredstva lahko zaposleni prenesejo v kolektivne pokojninske načrte novih delodajalcev ali jih ohranijo na obstoječih računih pri starem upravljavcu pokojninskega načrta.

Lastniki družb d. o. o. in samozaposleni so bili po stari zakonodaji izključeni iz dodatnega pokojninskega zavarovanja. Po novem zakonu ZPIZ-2 se lahko vključijo in tako izkoristijo davčne olajšave, hkrati pa tudi poskrbijo za socialno varnost zaposlenih.

Dodatno pokojninsko zavarovanje je prostovoljno, zato se posameznik o tem odloča sam. Delodajalec pa je skladno z zakonodajo (ZPIZ-2) dolžan vključitev ponuditi vsem zaposlenim. Tako se v zavarovanje vključijo vsi, razen tisti zaposleni, ki podpišejo izjavo, da ne želijo biti vključeni v PDPZ.

Delodajalec lahko v pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta določi pogoj za vključitev v pokojninski načrt Pokojninsko varčevanje AS za posameznega zaposlenega, in sicer, da je zaposleni v delovnem razmerju pri delodajalcu določeno obdobje. To obdobje pa ne sme biti daljše od enega leta.

Delodajalec pristopi k pokojninskemu načrtu z sklenitvijo pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta, sklenjene med delodajalcem in zaposlenimi. Na podlagi te pogodbe sklene z upravljavcem pokojninskega načrta (AS) pogodbo o financiranju pokojninskega načrta Pokojninsko varčevanje AS.

Pogodba o financiranju pokojninskega načrta Pokojninsko varčevanje AS vsebuje način plačevanja, roke plačevanja, višino vplačil, vstopne in izstopne stroške ter druge podatke, določene s Pravili upravljanja skupine kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS.
Začetek Dodatnega pokojninskega zavarovanja je prvi dan meseca, za katerega je bilo izvedeno vplačilo v skupino kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS.

 

Najnižja možna premija delodajalca je 20 EUR. Določena je zakonsko.

Ker pa je to premalo za zapolnitev pokojninske vrzeli, ki bo nastala ob upokojitvi, priporočamo, da tako delodajalec kot zaposleni vplačujeta več od zakonsko določene minimalne premije. Delodajalec bo z vplačili v kolektivno pokojninsko varčevanje poskrbel za družbeno odgovorno ravnanje in izkazal socialno skrb za zaposlene. Zagotovljena dodatna pokojnina je v očeh ozaveščenega zaposlenega že danes konkurenčna prednost pri izbiri delodajalca.
  • davčna olajšava (delodajalec si z vplačilom premij v PDPZ znižuje davek na dohodek pravnih oseb oziroma davek na dobiček);
  • finančno najbolj ugodna oblika nagrajevanja zaposlenih (vplačane premije do višine davčne olajšave niso obremenjene z dajatvami);
  • socialna varnost zaposlenih za obdobje po upokojitvi;
  • zadovoljstvo zaposlenih (motivacija in pripadnost).
Vas zanima več?
Še niste našli vseh odgovorov na vaša vprašanja? Vprašanje nam lahko zastavite preko obrazca ali nas pokličete na brezplačno telefonsko številko.
VAŠE VPRAŠANJE
ali pokliči na
080 11 10