Ime keyvisuala

Kakšna je vaša pokojninska vrzel?

Od vseh mesečnih prihodkov, ki jih prejemate danes, odštejte prihodke kot so malica, prevoz, dnevnica in regres. To je vaš čisti mesečni neto dohodek. Razlika med vašim mesečnim prihodkom in predvideno pokojnino iz obveznega zavarovanja, je pokojninska vrzel. Upokojenci, ki so se v letu 2016 starostno upokojili, so za pokojnino okvirno prejemali 59,5 % svoje povprečne neto plače (Vir: Statistični urad RS 2015).

Poznate dejstva o pokojninah?

Staranje prebivalstva že danes v številnih državah, tudi v Sloveniji, ogroža vzdržnost javnih financ, zato se upokojitvena starost viša. Že današnje pokojnine so nizke in v precej primerih komaj zadoščajo za preživetje. V prihodnje se bodo še nižale.

  • Trenutno veljavna pokojninska osnova za odmero pokojnine je 60,25 % za ženske in 57,25 % za moške. Z vsako pokojninsko reformo se ta še zniža.
  • V letu 2000 je v Sloveniji za 1 upokojenca delalo 1,8 zaposlenih oseb. Do leta 2015 se je število zmanjšalo že na 1,37. Kdo bo delal za vas, ko boste upokojeni?
  • Leta 2000 je povprečna starostna pokojnina znašala 75,3 % povprečne neto plače, leta 2011 že 63,3 % in leta 2016 samo še 59,5 %. Državno zagotovljena pokojnina v prihodnosti, torej, ne bo zadoščala za dostojno preživljanje jeseni življenja. Za dodatno pokojnino boste morali poskrbeti sami. 

Varčevanje za dodatno pokojnino je finančno ugodna oblika varčevanja za finančno varnost v zrelih letih.

Ob dejstvih današnjega časa, kot so daljšanje življenjske dobe, naraščajoči delež starejšega prebivalstva, vse manj zaposlenih na upokojenca in nižanje pokojnin, moramo za socialno in finančno varnost v starosti poskrbeti sami.

Varčevanje za dodatno pokojnino je dolgoročno in namensko. Ob običajnem poteku varčevanja je izplačilo možno šele, ko nastopijo pogoji za upokojitev po zakonu o obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Izplačilo je lahko enkratno ali v obliki dolgoročne rente, ki vam zagotavlja dodatno pokojnino.

Varčevanje je lahko individualno ali kolektivno.

Želite maksimalno izkoristiti davčne olajšave?

Varčevanje za dodatno pokojnino je poleg vzdrževanih družinskih članov edina davčna olajšava, ki jo lahko uveljavljate. Če varčujete kolektivno, ima prednost pri uveljavljanju davčnih olajšav podjetje, pri individualnem pokojninskem varčevanju lahko davčne olajšave uveljavljate sami.

Varčujete lahko v enem kolektivnem in enem individualnem pokojninskem načrtu, v tem primeru si z delodajalcem delita uveljavljanje davčne olajšave do maksimalnega zneska davčne olajšave 5,844 % bruto plače.

Ali bo državna pokojnina zadostovala za finančno varno življenje v pokoju?

Večini prebivalstva žal ne bo zadostovala. Primanjkljaj je možno rešiti z varčevanjem za dodatno pokojnino. Pokojnina iz obveznega zavarovanja je iz leta v leto nižja. Leta 1992 je povprečna pokojnina v Sloveniji znašala 71 % povprečne plače, v letu 2013 pa samo še 57 %, čez desetletje bo predvidoma znašala manj kot 50 % povprečne plače.

Po raziskavah OECD je za dostojno življenje v tretjem življenjskem obdobju potrebno vsaj 70 % sredstev glede na prejemke v času delovnega obdobja.

Finančne ugodnosti

Zakonodajalec spodbuja varčevanje za dodatno pokojnino v t.i. drugem stebru s finančnimi ugodnostmi za podjetja in posameznike.

Posameznik lahko vplačuje preko delodajalca v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, sam pa dodatno tudi v individualno dodatno pokojninsko zavarovanje. Za vplačane premije koristi davčno olajšavo v višini 5,844 % bruto plače. Premije, ki jih zaposleni vplačuje v dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, se ne vštevajo v davčno osnovo.

Za podjetje so vplačila v dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje končni strošek, na katerega ni potrebno plačevati prispevkov. Za vplačila se podjetju prizna davčna olajšava pri davku od dohodkov pravnih oseb in pri davku od odhodkov iz dejavnosti.

Pokojninsko varčevanje AS - individualno

Pristop k individualnemu pokojninskemu načrtu vam omogoča finančno ugodno varčevanje za dodatno pokojnino, ki jo boste kot upokojenec prejemali v obliki rente. Privarčevana sredstva se zbirajo na vašem osebnem računu. 

Individualno pokojninsko varčevanje je namenjeno vsem, ki:

  • niso vključeni v kolektivni pokojninski načrt delodajalca in želijo sami varčevati za dodatno pokojnino;
  • so vključeni v kolektivni pokojninski načrt delodajalca, vendar želijo dodatno varčevati in sami izkoristiti davčno olajšavo;
  • še ne varčujejo za dodatno pokojnino.

     

Pokojninsko varčevanje AS - kolektivno

V kolektivno pokojninsko varčevanje se lahko vključijo zaposleni prek podjetja, ki ima vzpostavljen kolektivni pokojninski načrt pri AS-u. Delodajalec delno ali v celoti financira pokojninski načrt. Podjetje s tem poskrbi za socialno varnost zaposlenih, davčno ugodnejše poslovanje ter svoj ugled.

Vplačane premije se zbirajo na osebnem računu zaposlenega pri izvajalcu kolektivnega pokojninskega varčevanja, zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. Zaposleni do podatkov o svojih sredstvih dostopajo preko sodobnega pokojninskega portala AS. Zbrana sredstva so varna ne glede na morebitni stečaj podjetja ali izgubo službe.

Možnost izbire naložbene politike

Pokojninsko varčevanje AS omogoča varčevanje v treh kritnih skladih, ki ustrezajo različnim starostnim skupinam zavarovancev in njihovim naložbenim profilom.

Želim povišati vplačilo ali skleniti individualno pokojninsko varčevanje AS

Ste že vključeni v individualno pokojninsko varčevanje AS in želite povišati svoje vplačilo, da boste dosegli višino želene pokojnine? Ste vključeni v individualni pokojninski načrt drugje in želite sredstva prenesti k nam?

Prednosti pokojninskega varčevanja AS

Pridružite se AS-u in izkoristite vse prednosti, ki vam jih omogoča zavarovalnica s celovitim zavarovalnim portfeljem, in ostale ugodnosti pokojninskega varčevanja AS.

Želim varčevati kolektivno

Kolektivno pokojninsko zavarovanje je finančno ugodna oblika varčevanja. Delodajalec jo vzpostavi  za zaposlene in s tem poskrbi za njihovo socialno varnost v starosti. Običajno vplačujeta podjetje in zaposleni.

Pogosta vprašanja

Premoženje iz naslova prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se upravlja v skupini kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS v skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla.  
Skupino kritnih skladov Pokojninsko varčevanje AS sestavljajo trije skladi, ki se med seboj razlikujejo po naložbenem cilju in tveganosti ter so namenjeni različnim starostnim skupinam zavarovancev:

a.    Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS - Drzni do 50;
b.    Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS - Umirjeni med 50 in 60;
c.    Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS - Zajamčeni od 60.

Posamezni kritni skladi skupine kritnih skladov so namenjeni različnim ciljnim starostnim skupinam zavarovancev, med seboj pa se razlikujejo po naložbenem cilju in politiki.
Kritni skladi se glede na opredeljene starostne skupine razlikujejo v smislu  dopustne izpostavljenosti delniškim naložbam.  

Kritni sklad, namenjen mlajši starostni skupini (Kritni sklad Pokojninsko varčevanje AS - Drzni do 50), je izpostavljen bolj tveganim delniškim naložbam, struktura naložb kritnega sklada Pokojninsko varčevanje AS - Zajamčeni od 60 pa je bolj konzervativna in za zavarovance bolj varna.

Po prejemu podatkov o vključitvi v pokojninski načrt Pokojninsko varčevanje AS zavarovalnica pisno pozove zaposlenega, da izbere kritni sklad, v katerega se bodo vršila vplačila. Zaposleni lahko izbira med kritnimi skladi z naložbeno politiko, ki po tveganosti ustreza njegovi starosti, in kritnimi skladi z manj tvegano naložbeno politiko. Če zaposleni v predpisanem roku zavarovalnici ne vrne izpolnjene pisne izjave o izbiri kritnega sklada, se šteje, da je izbral kritni sklad z naložbeno politiko, namenjeno njegovi starosti.
Ko zavarovanec doseže starost, na podlagi katere se uvršča v starostno skupino z manj tvegano naložbeno politiko od trenutno izbrane, upravljavec najpozneje v roku treh let prenese premoženje iz pripadajočega kritnega sklada v kritni sklad z manj tvegano naložbeno politiko.

Upravljavec sredstva prenese v enkratnem znesku in brez stroškov, pri čemer zasleduje cilj največje ekonomske zavarovanca.

Upravljavec vsa nova vplačila v dobro zavarovanca, prejeta od dneva, ko zavarovanec dopolni mejno starost starostne skupine kritnega sklada, razporeja na denarni račun manj tveganega sklada, v katerega se član po novem uvršča.

Zavarovanec ima pravico izbrati tudi drugačno razporeditev sredstev, pri čemer ta ne sme biti bolj tvegana od razporeditve v skladu z naložbeno politiko življenjskega cikla. Mlajši zavarovanci si lahko v prvem obdobju varčevanja dovolijo višjo izpostavljenost delnicam in v celoti bolj tvegani naložbeni strukturi kot zavarovanci, ki so starejši od 50 let.
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ) je davčno ugodna oblika varčevanja za dodatno pokojnino, ki ob upokojitvi zavarovancu zagotavlja dodatni prihodek poleg starostne pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Dodatno pokojninsko zavarovanje je prostovoljno in zapolnjuje finančno vrzel med višino osebnega dohodka in višino odmerjene pokojnine ob upokojitvi.

Kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ – kolektivno) - vanj se vključijo posamezniki, ki so zavarovanci ali uživalci pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja, prek svojega delodajalca, ki v celoti ali deloma financira pokojninski načrt v breme lastnih sredstev. Vanj se lahko vključijo tudi zavarovanci, ki opravljajo pridobitno ali drugo dejavnost.

Individualno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje (PDPZ – individualno) – vanj se lahko vključi vsak posameznik, ki je zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja in sam vplačuje v pokojninski načrt.

Pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (II. steber) bodo v prihodnosti zaradi krčenja pravic zavarovancev čedalje nižje, zato je potrebno razmišljati o različnih možnostih varčevanja za dodatno pokojnino.
V PDPZ - kolektivno se vključijo posamezniki prek svojega delodajalca, ki v celoti ali delno financira pokojninski načrt.
V PDPZ – individualno pa se lahko vključi posameznik, ki je zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja, in sicer tako, da sklene pogodbo z zavarovalnico in sam vplačuje v pokojninski načrt.
Posameznik je lahko vključen (vplačuje premijo) v največ dva pokojninska načrta: enega kolektivnega in enega individualnega. Izjema so javni uslužbenci, ki so lahko poleg navedenega vključeni še v pokojninski sklad za javne uslužbence. Druga izjema so osebe, zaposlene pri več delodajalcih z različnim delovnim časom. Te so lahko vključene v kolektivni pokojninski načrt več delodajalcev.
Vas zanima več?
Še niste našli vseh odgovorov na vaša vprašanja? Vprašanje nam lahko zastavite preko obrazca ali nas pokličete na brezplačno telefonsko številko.
VAŠE VPRAŠANJE
ali pokliči na
080 11 10